CHƯƠNG TRÌNH BIỂU DIỄN

LỊCH BIỂU DIỄN

NGÀY/THÁNG THỨ SÁNG CHIỀU TỐIGHI CHÚ
04/ 10 CHỦ NHẬT 9H30
GIÁ VÉ ĐỒNG
HẠNG
120N/1V
THỨ 2
THỨ 3
THỨ 4
01/ 10 THỨ 5 20:00
GIÁ VÉ
A = 200N/1V
B = 150N/1V
THỨ 6
03/ 10 THỨ 7
' 20:00