RẠP XIẾC TRUNG ƯƠNG HÀ NỘI

Địa Chỉ: 67- 69 Phố Trần Nhân Tông, Hà Nội

Hotline: 0933521976 – 0977350868

Email: rapxiectw@gmail.com