XIẾC ĐẶC BIỆT HÈ 2024

Ngày - Tháng Giờ Biểu diễn Giờ Biểu diễn Giờ Biểu diễn
Thứ X X X
Thứ 3 X X X
Thứ 4 X X X
Thứ 5 X X X
Thứ 6 X X X
Thứ 7 27/7 X 16H30 X
Chủ nhật 28/7 10:00 X X

0918 335 689

0977 350 868